Plan mot diskriminering och kränkande behandling

-

Målet med Planen mot diskriminering och kränkande behandling är att alla elever ska känna sig trygga och respekterade. Ingen ska diskrimineras eller trakasseras på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Ingen ska utsättas för kränkande behandling. Kungsholmens västra gymnasium ska präglas av mångfald och tolerans där alla elever har lika rättigheter samt ska bemötas med respekt utifrån sin egenart.

Utifrån våra ledord kunskap, vetenskap och gemenskap ska skolan vara en stimulerande plats för lärande där vi tillsammans arbetar för en fungerande, stimulerande arbetsmiljö där alla är delaktiga. Personal på skolan bär ett ansvarar för att omedelbart reagera på kränkningar eller diskriminering samt se till att åtgärder vidtas för att stoppa detta.

Det går att läsa Plan mot diskriminering och kränkande behandling i sin helhet för att förstå vilka åtgärder och steg som följer när något av detta sker. Den talar också om definitionen vad diskriminering och kränkande behandling är. Om du har frågor om planen eller uppmärksammat något ska du inte tveka att prata med någon av skolans personal.

Årsplan läsåret 2019 - 2020

  • All ny personal informeras i början av läsåret om planen mot diskriminering- och kränkande behandling och om skolans arbete med den och allas ansvar att följa den.
  • Elever i åk 1 får information om planen mot diskriminering- och kränkande behandling av sina mentorer. Mentorerna avsätter lektionstid för att arbeta med exempel/fallbeskrivningar med syfte att medvetandegöra eleverna om likabehandling. Detta görs även för elever i åk 2 och 3.
  • Planering och genomförande av aktiviteter där eleverna på skolan blandas både klass- och sektionsvis under läsåret, med syfte att främja trivsel och trygghet. Rektor, utvecklingsledare, elevhälsoteam och programlag ansvarar och samråder med Elevkåren.
  • Programlagen under ledning av programlagledarna planerar för insatser under året för att främja trygghet och trivsel i klasserna.
  • Vi organiserar klassrumsarbetet så att eleverna får möjlighet att lära känna varandra bättre (placeringslistor, inga fria val vid grupparbete etc.) särskilt i åk 1.
  • Regelbunden uppföljning av trivsel och trygghet i klasserna med koppling till skolans policy för trygghet och arbetsro.
Dela: